Frankrike og ESDP

5/2001

Franskmennene har kunnet glede seg over ESDPs utvikling de tre siste årene. I sin nåværende form kunne ESDP etter hvert oppfylle en gammel fransk drøm: å gi EU en selvstendig militær tyngde for å øke Unionens, og dermed Frankrikes globale rolle. Hvorvidt denne drømmen blir realisert eller ikke vil trolig kunne henge sammen med europeernes håndtering av de nye geopolitiske utfordringer som er oppstått etter attentatene mot USA.

Internt i EU er ESDP blitt etablert på mellomstatlig basis. Det garanterer at det er regjeringene som treffer beslutninger, og ikke de ikke-folkevalgte organer. Enstemmigheten i ESDPs beslutningssystem sikrer dermed at landenes suverenitet tas vare på. Frankrike kan beslutte å enten delta i mindre skala, å spille en sentral rolle i en operasjon, eller å bruke prinsippet om ”konstruktiv avståelse”. Eksternt representerer ESDP, ved siden av euroen, en styrking av EUs globale rolle, noe som står i samsvar med franskmennenes ønske etter slutten av Den kalde krig om å skape et balanseforhold mellom ulike maktsentra. Dette har betydning for deres ønske om å redusere USAs dominans og skape en ”multipolær verden”.

Frankrike-USA

Franskmennenes forhold til USA har alltid balansert mellom skepsis og samarbeid, avhengig av deres handlingsrom. På 1960-tallet slo dette ut i president de Gaulles beslutning om å trekke landet ut av NATOs integrerte militære strukturer, med begrunnelsen om at Frankrike måtte sikre sin strategiske selvstendighet, og fordi franske krav om etableringen av et strategisk partnerskap mellom begge sider av Atlanterhavet ikke var blitt oppfylt. Dagens franske målsetting divergerer ikke mye fra 60-årene, nemlig å begrense USAs globale innflytelse og dets direkte innflytelse i Europa, samtidig som et likeverdig partnerskap etableres på begge sider av Atlanterhavet, der Frankrike som EU-makt og NATO-land står sentralt. Forholdet til USA, preget av rivalisering og komplementaritet, utspiller seg i høyeste grad mht. ESDP i spørsmålet om hvorvidt det sistnevnte skal være ”euroatlantisk” eller ”eurokontinentalt”. Mellom 1995 og 1998 virket det som om Frankrike gikk vekk fra det gamle ønsket om å bygge opp et selvstendig europeisk forsvar, for heller å prioritere dannelsen av en europeisk pilar i NATO. Denne helomvending skyldtes USAs militære tyngde i konfliktløsninger på Balkan, andre europeeres skepsis til enten å engasjere seg i konfliktløsning eller å gi EU en institusjonell forsvarspolitisk oppbygging, samt USAs tilsynelatende mer positive syn på en økt europeisk rolle i NATO gjennom ESDI.

Maksimalistisk ESDP

Spørsmålet om hvem som skulle gjøre hva mht. Europas forsvar fikk en ny dreining mellom 1997 og 1999. Det skyldtes mislykkede forsøk fra fransk side på å øke europeernes tyngde i NATO, slutten på britenes motvilje mot å gi EU en forsvarspolitisk rolle (Saint-Malo 1998), sjokkbølgen Kosovo-krigen skapte i den europeiske forsvarspolitisk debatt (1999), og den institusjonelle oppbygging som ble resultatet av disse faktorer (fra Helsinki i 1999 til Nice-toppmøtet i desember 2000). Franskmennenes syn på NATO kontra ESDP kom følgelig til uttrykk i NATOs nye strategisk konsept som ble vedtatt i 1999. Deres syn var ofte på kollisjonskurs med amerikanske posisjoner og Frankrike fremmet en ”minimalistisk rolle” for NATO (begrenset til kollektivt forsvar) og en ”maksimalistisk rolle” for EU (alt annet). Denne posisjonen fikk til et visst punkt medhold fra amerikansk side, siden NATO-erklæringen fra april 1999 konkluderte med at en større rolle for EU bare kunne bidra til en styrking av Alliansen i det 21.århundret. Franskmennene insisterte altså på at ESDPs suksess var hovednøkkelen til en positiv utvikling av de transatlantiske relasjoner gjennom etableringen av et mer rettferdig partnerskap mellom Nord-amerikanere og europeere. De betraktet også kombinasjonen FUSP-ESDP som et bedre verktøy for å håndtere nye kriser i EUs periferi, fordi EU, i motsetning til NATO, vil kunne anvende diplomatiske, økonomiske, humanitære og militære midler, og fordi ESDPs oppbygging var oppfattet fra bl.a. russisk side som en langt mindre truende og offensiv prosess enn utvidelsen av NATO.

ESDPs globale rolle

ESDP skal i franskmennenes øyne, etter beslutning fra EUs statsledere, kunne bruke alle midler for å løse en krise. Militært dreier det seg om å ha selvstendige kapasiteter som gjør det mulig ”å vite, velge og utføre” uten avhengighet av andre, særlig amerikanerne. Videre har franske ledere gitt uttrykk for at ESDP ikke bare skal begrense seg til EU-området, og heller ikke bare til Europa. EU har ifølge franskmennene ikke som strategisk ambisjon å vokte hele verden, men må kunne være i stand til å påta seg humanitære operasjoner eller evakueringer, men også mer omfattende operasjoner som i Kosovo, hvor som helst i verden og helst med et FN eller OSSE-mandat. Dermed går franskmennene inn for å gi EU et sikkerhetskonsept som skal kunne gjelde overalt der EU-landene har interesser. Hvorvidt dette ønsket kan kollidere med USAs egen strategi om å gjøre NATO til et globalt verktøy for sin politikk er uvisst. Det finnes fra fransk side, og i motsetning til f.eks. britene eller tyskerne, ingen øvrige begrensninger på hvor langt ESDP kan gå i krisehåndtering. Det snakkes like mye om fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner, hvis oppgave er det ”å forebygge konflikter, skille stridende parter med maktbruk, drive humanitær hjelp og å evakuere sivile.”

Autonomi

Særlig uttrykket ”autonomi” innebærer et stort potensial for gnisninger mellom USA/NATO og Frankrike/EU. Franskmennene definerer et autonomt ESDP slik at EU-landene treffer et politisk valg om hvorvidt de ønsker å håndtere en operasjon i ren NATO-regi, en operasjon i NATO-sammenheng, men uten USA (ESDI), eller utelukkende i EU-regi (ESDP). Denne beslutning bør tas uavhengig av den nødvendige kapasitet. Dette er først og fremst et uttrykk for EUs ønske om å samarbeide med USA i kriser, eller å markere avstand. Tidsaspektet står her helt sentralt. Franske spesialister legger ikke skjul på at EU i lang tid framover vil forbli helt avhengig av NATOs utstyr, ikke minst av økonomiske og teknologiske årsaker. I denne sammenheng kan det noteres at franskmennenes optimisme den senere tiden er blitt avløst av mer pragmatisme. Det skyldes det økende gapet mellom ledernes retorikk om ESDP og den reelle utviklingen av EU-landenes forsvarsbudsjett. Med få unntak stagnerer disse i hele EU, eller peker nedover. Spørsmålet om ESDPs autonomi kan derimot tenkes å bli mer politisert etter hvert som EU-landene vil måtte få de kapasiteter de trenger for å gjennomføre alle typer operasjoner. I utgangspunktet er situasjonen dermed følgende: når det gjelder krisehåndtering, er det fra fransk side ikke snakk om noen automatisk ansvarsfordeling mellom EU og NATO. NATO forblir hovedinstrumentet for det felles forsvaret i alliansen, mens EU-landene skal ha ansvar for den felles sikkerheten. Denne ansvarsfordelingen innebærer to ting for ESDPs framtid: For det første vil forskjellen mellom ESDI og ESDP minske etter hvert som EU-landene får de kapasiteter de trenger og som i dag må lånes av NATO. Det vil gjøre europeerne mer selvstendige i forhold til USA. For det andre vil forholdet mellom ESDP og NATO/USA måtte omdefineres i retning av et fullt og likeverdig samarbeid mellom to ”suverene” parter. Uansett hvilket tidsperspektiv som gjelder og hvilke varianter som vil kunne brukes (NATO/ESDI/ESDP) føler franskmennene seg sikre på at de vil spille en viktig rolle, enten som hovedbidragsyter til en eventuell NATO-ledet styrke (i Kosovo ytet Frankrike NATOs neste største bidrag), eller fordi de sitter sentralt i EUs beslutningssystem.

Et epokeskifte?

Europeernes evne til å opptre militært samlet har ofte hengt sammen med nærværet av eksterne aktører som ble oppfattet som en hovedtrussel for den europeiske sivilisasjon. Utenom disse perioder har de samme europeerne som regel vendt tilbake til rivalisering eller splittelse. Etter Den andre verdenskrig og fram til 1991 overtok en ekstern aktør (USA) ansvaret for vesteuropeernes forsvar via en militær allianse (NATO). Mellom 1991 og 2001 kunne EU-landene, i fravær av noe eksistensielt press fra utsiden, bygge opp en egen kapasitet for å stabilisere en ustabil periferi. Flere spesialister karakteriserer imidlertid attentatene i USA 11. september 2001 som et epokeskifte for de internasjonale relasjoner. Amerikanerne definerte selv terroraksjonene som ”et angrep mot sivilisasjonen” og ”det 21. århundres første krig”. Et slikt virkelighetsbilde, hvis det skulle festne seg, ville ha positive og negative konsekvenser for ESDP. På den ene siden ville en ny ytre fiende, særlig hvis det er islamsk fundamentalisme, virke samlende for europeerne. Gjennom en årrekke har en rekke EU-land vært utsatt for indre og ytre terrorisme. Et økt koordineringsbehov vil kunne virke som katalysator for FUSP og ESDP på flere områder (etterretnings- og overvåkningssamarbeid, politi, kontraspionasje, men også mht. definisjonen av en felles utenrikspolitikk). På den andre siden ville en vellykket koalisjonsbygging i kampen mot den globale terrorisme under amerikansk ledelse og med kjernerolle for NATO kunne styrke USAs stilling ytterligere, utvide NATOs eksistensberettigelse til de nye globale sikkerhetspolitiske utfordringer og nedtone europeernes egne ambisjoner. Det vil kunne føre til at franske krav om økt forsvarspolitisk selvstendighet for EU ikke lenger vil stå øverst på dagsordenen.

Mange påstår at attentatene som rammet USA vil kunne føre til radikale geopolitiske endringer i tiden framover. I kriseperioder pleier eventuelle uenigheter mellom allierte å vike plass for solidaritet. I dette tilfelle er dette spesielt viktig siden 11 EU-land også er NATO-medlemmer. Det kan tenkes at den økende avstanden mellom USA og EU man har sett de siste årene, vil kunne reduseres, underforstått at begge parter fortsatt har likt syn på krisens håndtering. En eventuell iverksettelse av NATOs artikkel 5 vil imidlertid kunne være en utfordring for samholdet blant NATO-medlemmer, men også for EU-landenes vilje til å gjennomføre ESDP. Franskmennenes prioritering framover vil trolig være å holde liv i ”ESDP-momentet” parallelt med krisehåndteringen. I praksis kan det bety to ting: For det første vil de måtte motarbeide eventuelle tendenser fra europeisk side til igjen å overlate EUs fremtidige forsvar til eksterne aktører (USA). For det andre må Paris-diplomatiet overbevise USAs ledere om at et autonomt ESDP og etableringen av et strategisk partnerskap mellom USA og EU mer enn noensinne er i amerikansk interesse for sammen å møte de nye truslene.

Sitat:

Jeg vet ikke om man bør bruke ordet ”krig”. Det som er sikkert er at vi står ovenfor en ny type konflikt, en konflikt som er avgjørende for ivaretakelsen av menneskerettighetene, friheten, menneskelighetens verdighet, og at alle midler må brukes for å forsvare de grunnleggende verdiene som tilhører vår sivilisasjon. Vi er naturligvis innstilt på å være solidariske med De forente stater og i samarbeid med dem gjøre alt som er nødvendig eller nyttig for å nå dette vitale mål for planeten : utrydde terrorismen
Jacques Chirac i Washington, 18. september 2001

Vi er i en fase hvor De forente stater forbereder seg til en gjengjeldelsesaksjon som vil bli ansett av alle som selvforsvar, dette i tråd med FNs charter art. 51. Hele verden, men først og fremst De forente stater, vil unngå å gå i fellen som terroristene har satt opp, dvs. å forsøke, etter hvert som situasjonen stadig forverrer seg, å utløse en slags enorm konflikt og en sivilisasjonsstrid mellom den arabisk-islamske verden og hele den vestlige verden.” Hubert Védrine på TV-kanalen France 2, 17. september 2001