Eurogruppen - kjerne for det nye EU?

5/2000

I 1998 startet Eurogruppen som et kompromiss mellom tyske og franske visjoner for utformingen av EUs økonomiske og monetære union. I dag anses gruppen som et nyttig instrument for ØMU-landenes dialog om eurosonens konsolidering. I juli i år overtok Frankrike EU-formannskapet med klare målsettinger for gruppen: å legge forholdene til rette for at den en dag kan spille en sentral rolle i EUs nye kjerne, den monetære unionen.

Kompromissløsning

I 1997 ble tyskerne og franskmennene enige om et kompromiss for EUs pengeunion (ØMU). På EU-toppmøtet i Amsterdam i juni fikk tyskerne aksept for at kandidatene til ØMU skulle oppfylle alle konvergenskrav fra Maastricht-traktaten. Franskmennene oppnådde på sin side to ting mot at deres tidligere krav om en økonomisk regjering for eurosonen ble tonet ned. Det ene var prinsippenigheten om et stort ØMU. Det andre var større vekt på sysselsettings- og sosialpolitikken og opprettelsen av et uformelt og interstatlig konsultasjonsråd for landene i eurosonen. Det skulle bli et bindeledd mellom EUs sentralbank og landenes budsjettpolitikk samt et talerør for de nasjonale myndigheters syn.

Eurogruppen holdt sitt første møte 4. juni 1998, et halvt år før euroens lansering. Den byttet navn etter hvert som deltakelsen i eurosonen ble avklart (først Euro-X i 1997, så Euro-11 i 1998, til slutt Eurogruppen fra juli 2000). I dag består gruppen av elleve land (tolv med Hellas fra neste år). Månedlige møter arrangeres like før møtene av EUs femten finansministere (ECOFIN). I Eurogruppen deltar de elleve ØMU-lands finansministere. De drøfter temaer som overgangen til euroen i 2002, sysselsetting, skatte- og inntektspolitikk, valutapolitikk og kamp mot inflasjonen.

Nytteeffekt

ØMU-landene har lenge vært delt i spørsmålet om gruppens formål. Skeptikerne frykter en eventuell rivalisering med ECOFIN. Andre land ønsker derimot å bygge Eurogruppen til et verktøy for dialogen med Den europeiske sentralbank; de anser gruppen som en mer passende struktur for den økonomiske koordineringen mellom eurolandene. Mistanken om Eurogruppen som et franskinspirert instrument mot Sentralbanken smuldret hen etter euroens lansering i januar 1999, og dette av to grunner: For det første fikk gruppen en reell politisk tyngde da det ble klart at 11 av 15 EU-land skulle delta i eurosonen. For det andre tvang euroens harde møte med virkeligheten og finansmarkedene (nedgang på 25 % mellom januar 1999 og september 2000) samtlige ØMU-land til en revisjon av sine posisjoner. Franskmennene ga opp ideen om en direkte politisk styring av Sentralbanken, og tyske skeptikere innså behovet for et forum der eurolandene kan drøfte de problemene som er spesifikke for eurosonen. I dag er Eurogruppen blitt mindre kontroversiell. Årsaken, ifølge Frankrikes finansminister, er at «ingen lenger bestrider dens nytteeffekt».

Moderate ambisjoner

Franskmennene overtok EU-formannskapet i juli med klare intensjoner om å styrke Eurogruppen. Det innebærer ingen revolusjon. Man skal bruke handlingsmarginen som traktatverket gir, uten å sette ØMU i fare. Eurogruppens styrking må følgelig ikke lede til en åpen rivalisering med ECOFIN og Sentralbanken. Det ville påvirke forholdet til landene som ikke er med i ØMU, særlig Storbritannia. Dette hensynet, samt frykten for at euroen kan svekkes ytterligere, oppmuntret formannskapet til å prioritere tre konkrete målsettinger for Eurogruppens nære framtid. For det første skal gruppen gjøres mer synlig i forhold til ECOFIN, med egne møter dagen før ECOFIN-møtene og med utarbeidelse av egne økonomiske prognoser for eurosonen. For det andre ønsker franskmennene å utvide gruppens kompetanse på områder som skatte- og budsjettpolitikk og når det gjelder strukturelle økonomiske reformer. For det tredje skal Eurogruppens virke koordineres bedre med Den europeiske sentralbank. Disse temaene vil bli drøftet regelmessig med Sentralbankens president. Euroens nedgang etter den siste økningen av oljeprisen illustrerte nylig den klare sammenhengen mellom behovet for en mer effektiv koordinering av ØMU-landenes økonomiske politikk og euroens politiske troverdighet utad.

Eurogruppe og eurokjerne

Eurogruppens utviklingspotensial er like mye politisk som økonomisk. EU befinner seg i en turbulent periode. Samtlige institusjoner må gjennomgå dyptgående reformer for å gjøre plass til nye medlemsland fra Øst og Sentral-Europa. I denne sammenheng har man fått en ny debatt om EUs sluttmål. Flere EU-land ser store motsetninger mellom østutvidelsen og eventuell ytterligere utdypning av samarbeidet. Frykten for en utvanning av EU oppfordrer dem til å skissere ulike modeller for et stort EU. Modellene har én ting til felles: De forutser dannelsen av en ny kjerne i EU som ivaretar disse landenes interesser, og som er mer eller mindre åpen. I 1994 foreslo de tyske kristelig-demokratiske ledere at en slik kjerne skulle lages rundt ØMU-landene. Forslaget er blitt tatt opp igjen i år av Frankrikes tidligere president Giscard d’Estaing og Tysklands tidligere forbundskansler Helmut Schmidt. De påpekte at en ØMU-kjerne vil øke behovet for en ny traktat i traktaten og for nye institusjoner. En slik tankegang ble fulgt opp av Tysklands utenriksminister Fischer og av Frankrikes president Chirac, som begge antydet at Eurogruppen vil kunne bli et sentralt ledd i en tettere politisk og økonomisk union mellom kjernelandene. For å kunne oppfylle en slik funksjon vil Eurogruppen på ett eller annet tidspunkt dermed måtte oppgraderes. To spørsmål gjenstår: Hvor langt vil en slik utvikling gå fram til EU-toppmøtet i desember i år? Hvordan vil EU-landene som ikke er aktuelle for å delta i eurosonen, reagere under forhandlinger om de nødvendige traktatendringer?