Franskmennene og EUs nye forsvarsdebatt

1/2000

I desember 1998 ble debatten om EUs evne til å håndtere kriser i sine nærområder trappet opp som følge av et fransk-britisk initiativ i Saint-Malo. I løpet av 1999, og særlig etter Kosovo-krigen, ble britenes og franskmennenes strategi presisert. Denne analysen fokuserer på Frankrikes motivasjoner og tyngde i lys av diskusjonen om EUs fremtidige forsvar.

Sentrale hendelser

Under Bosnia-krigen i 1994 besluttet NATO-rådet at en selvstendig europeisk sikkerhets- og forsvarsidentitet (ESDI) måtte defineres. Denne strategien ble videreutviklet i 1996 med vedtaket om å utarbeide et forsvarskonsept for europeerne basert på kombinerte felles innsatsstyrker (CJTF). Disse skulle være identifiserbare og godt strukturert. De skulle kunne bruke NATOs militære kapasiteter i forbindelse med operasjoner ledet av Vestunionen. Denne euro-atlantiske visjonen fikk siden en langt større europeisk dreining som følge av tre sentrale hendelser.

• Euroens lansering i januar 1999 økte ledernes motivasjon for å utdype EUs integrasjon på et område som hittil ikke hadde vært prioritert. Enkelte land syntes dessuten at EU ikke lenger kunne nøye seg med å være en økonomisk gigant og en diplomatisk dverg. EUs kapasitet til å avverge og løse kriser i sine nærområder ble utpekt som unionens nye hovedprosjekt for det kommende tiår.

• I 1998 gikk Storbritannia bort fra sin motstand mot en militær rolle for EU og støttet ideen om EUs overtagelse av Vestunionen. Sommeren 1999 samarbeidet Paris og London med å utforme forslag som fokuserte mer på oppbyggingen av EUs forsvarskapasiteter. Britenes helomvending, de to landenes samkjøring og tyskernes rolle i denne dialogen ryddet veien for en potensiell styrking av EUs forsvars-identitet.

• Kosovo-krigen viste kort tid etter Bosnia-krigen avstanden mellom EUs vilje til å gripe inn i konflikter og europeernes reelle evner til å håndtere kriser. Den illustrerte også det institusjonelle vakuum når det gjelder å sette EUs felles utenriks- og forsvarspolitikk ut i praksis. USAs rolle i luftkrigen og EUs fravær virket til slutt som en katalysator i diskusjonen om å styrke ESDI.

Franskmennene spilte en viktig rolle i samtlige prosesser. De oppfylte ØMUs konvergenskrav og sørget for tilblivelsen av en stor valutaunion, lanserte den nye debatten om EUs forsvarsidentitet sammen med britene i Saint-Malo i desember 1998 og deltok aktivt i Kosovo-krigen både på diplomatisk og militært plan. Viktigere er det at det politiske tyngdepunktet i ESDIs debatt ser ut til å ha flyttet seg fra NATO til EU i løpet av 1999. En slik utvikling underbygger franske ønsker om bygge opp EU til å bli en stormakt og etablere et mer jevnbyrdig forsvarspolitisk partnerskap mellom USA og EU i NATO. For å få gjennomslag i sine prioriteringer disponerer franskmennene en rekke sterke og svake kort.
Tre sterke kort

Erfaringene fra Balkan viste at ESDI i stor grad vil handle om europeernes evne til å forhindre eller stanse en konflikt gjennom et forebyggende diplomati og en effektiv deployering av militære styrker der kampene pågår. I dette perspektivet vil nøkkellandene i ESDI (hovedsakelig Tyskland, Frankrike og Storbritannia) være de som har industriell, militær og diplomatisk tyngde.

Franske våpenfabrikanter har de to siste årene sett store deler av sin våpenindustri privatisert. De inngikk en rekke strategiske allianser med eksterne partnere, hvorav den viktigste er dannelsen av verdens tredje største gruppe innen luftvåpenindustrien sammen med tyskerne (EADS; European Aeronautic Defence and Space Company). Ifølge en rapport nylig utgitt av det amerikanske senatet var Frankrike i 1998 verdens neste største våpeneksportør.

I 1996-97 lanserte president Chirac en omfattende omstillingsprosess av Forsvaret. Innen 2015 burde man fra fransk side kunne stille med enten 50.000 mann sammen med andre allierte i en større konflikt, eller 30.000 mann i en regional konflikt, mens 5000 soldater vil være engasjert i en annen konflikt. Det innebærer at atomstyrkene blir omprioritert (fra territorial til allsidig avskrekking), og at hæren blir profesjonalisert. Denne forsvarsmodellen anses å tjene nasjonale interesser best samt ambisjonen om å bygge et troverdig og sterkt europeisk forsvar i EU, som også utgjør NATOs europeiske pilar. For å nå dette målet har Frankrike tilpasset sin forsvarsstruktur både til NATO-standarder og til CJTF-konseptet.

Etter flere nederlag i 1997-98 (krav om NATOs sørkommando til en europeer og om et rumensk og slovensk NATO-medlemskap) har franskmennene igjen fått en ledende posisjon i debatten om ESDI, sammen med tyskerne og britene. I «handlingsplanen for EUs forsvar», som Paris sendte til EU-landene i juli 1999, påpekte president Chirac at styrkingen av EUs militære kapasitet vil stå øverst på prioriteringslisten til det franske EU/VEUs presidentskap som starter i juli 2000. På EUs siste toppmøte i Helsinki besluttet man dessuten å opprette en hurtig intervensjonsstyrke på bakgrunn av Eurocorps omlegging. Styrken, som allerede kalles «EU-hær» av mange, vil ha egne kommando- og beslutningsstrukturer og vil disponere 50.000 eller 60.000 mann, hovedsakelig franske, tyske og britiske soldater. Det ser dermed ut som franskmennenes tradisjonelle målsetting for EU - å gi Unionen en mer selvstendig og bærekraftig forsvarsrolle i forhold til USA, der de selv vil ha en sentral rolle - endelig vil kunne ta form, 50 år etter etableringen av NATO og etter det mislykkede forsøket på å opprette
et eget europeisk forsvar (European Common Defence).

Tre utfordringer

De franske ledernes ambisjoner om å bli en pådriver i EUs forsvarspolitiske oppbygging vil i årene som kommer, stilles overfor tre konkrete utfordringer.

• Den første gjelder landets evne til å forbli en tung militær aktør. Forsvarets omstillingsprosess må prioritere mellom kostnader bundet til Forsvarets omlegging, og nye materielle investeringer. Utviklingen av budsjettkravene de siste årene har gjort det vanskelig å beholde en effektiv kjernefysisk avskrekking samtidig som det bygges opp intervensjonsstyrker utstyrt med høyteknologiske våpensystemer. Viktige anskaffelser må ofte utsettes, og enkelte kilder hevder at de økonomiske målsettingene som står i Forsvarets langtidsmelding for 1997-2002, ikke kan realiseres. I verste fall kunne Forsvaret bli utsatt for en rekke strategiske dilemmaer, som vist f.eks. i dagens debatt om valget mellom en fjerde atomdrevet ubåt eller byggingen av et nytt hangarskip.

• En annen utfordring ligger i at franskmennenes diplomati sliter med å nå fram med sitt ambisiøse forsvarspolitiske budskap i EU-landene. Det gjelder ESDIs politiske og økonomiske dimensjon. Forslaget om en rekke konkrete konvergenskriterier for EUs forsvar (krav om stabilisering eller økning av forsvarsbudsjettet, prioritering av europeiske partnere i landenes forsvarsindustrielle strategi, bemanningens tilpasning til et nivå som tilsvarer folketallet) har hittil ikke fått noen stor oppslutning. Det viser motsetningen mellom EU-landenes skyhøye politiske mål og en stadig mer negativ trend i deres forsvarsbudsjett.

• Videre viser reaksjonene rundt den franske handlingsplanen fra juli 1999 at EU-landene kan deles i to grupper. Et mindretall er innforstått med at EUs og USAs rolle i Europas sikkerhet må defineres ut fra nye imperativer som fulgte med avviklingen av den kalde krigen. De ser positivt på en økt grad av forsvarspolitisk selvstendighet og ansvar for EU. Flertallet av EU-landene er imidlertid fremdeles skeptisk til ethvert initiativ som kan uroe USA og skape inntrykk av at ESDI blir brukt i forsøk på å distansere seg fra NATO.

Frankrikes strategi i EUs forsvarsdebatt har det siste året vært å styrke sin egen innflytelse i NATO ved å få med seg britene i debatten om ESDI. Europeiske føderalister jubler over at britene «endelig» godtar styrkingen av et så vitalt område for EU. Nøytrale land innser at det må være substans i en politisk prosess som forener «Alliansens mest skeptiske land til NATO» og frontfigur for tilblivelsen av et EU-forsvar (Frankrike) med det landet som anser seg selv som «broen mellom Europa og Amerika» (Storbritannia). USA har gjentatte ganger vært skeptisk til eventuelle forsøk på å duplisere NATO eller undergrave den transatlantiske linken, men de har ikke kunnet komme med direkte innvendinger mot en fransk-britisk ledet prosess preget av forsiktighet og vilje til ikke å ta opp de mer kontroversielle spørsmålene. Men om franske ledere over tid vil klare å bevare denne hårfine balansegangen mellom så mange intrikate og ofte motsigende interesser, er imidlertid usikkert. n

Franck Orban

Kilder:
• Isnard, Jacques, Défense: la France s’essoufle. Le Monde, 11. november 1999
• Chirac, Jacques, tale foran foreningen for NATOs generalforsamling, 19. oktober 1999
• Plan d’action sur la défense européenne, Ministère des Affaires Etrangères, juli 1999
• Tatu, Michel, Adieu à la FAR, TTU, 25. juni 1998
• Loi de programmation militaire 1997-2002, Loi nr 96-589, JO nr 153-3, 2. juli 1996.