Språknivåer (forsøk på å forene Performansanalyse – direktoratets kartlegging for skolen)

Nivå 1

Begynnernivå (2-3)

Mellomnivå (4-5)

Avansert nivå

Primært nonverbal kommunikasjon

 

Forstår en del, men bruker i liten grad andrespråket verbalt.

Kan kanskje (av og til) uttrykke ettordsytringer (bok, klokke, bade, mat, dyr, brun)

 

Man er en nybegynner både når det gjelder forståelse og evne til å produsere språk.

Språket er i de fleste sammenhenger utilstrekkelig og svært kontekstbundet. 

Forstår enkle hverdagsytringer, enkle beskjeder /oppfordringer/instruksjoner; en del misforståelser

 

Ordforrådet 

·         lite

·         enkelt

·         hverdagsnært.

·         Signifikant er

o    forenklinger

o    overforbruk

o    helfraseinnlæring

o    situasjonsbundethet og avhengig av støtte i kommunikasjonen, f eks gester, konkret materiale, bilder.

Grammatikken

·         primært innholdsord

·         overvekt av substantiv

·         ingen (funksjonell) bøyning

·         korte ordrekker

·         rekkefølgen på ord er mer styrt av pragmatiske enn syntaktiske hensyn

 

Forskjell 2 og 3

Nivå 2: Primært 1-2 ordsytringer

Nivå 3: 3-4 ordsytringer, noen bøyningsendelser (vanlig at de først dukker opp i substantiv, så verb)

Språket kan fungere som redskap for innlæring av ny kunnskap og mer kompleks kommunikasjon.

Mellomnivået er bredt, og den som befinner seg i begynnelsen på mellomnivået har utviklet et relativt komplekst språk, men er langt fra det avanserte.

Ordforrådet: rekker i de fleste sammenhenger til for det man vil si. Barnet gjør fremdeles en del formelle feil.

Eksempler på hva barnet behersker her

·         Kan forstå

o    dagligdagse ord og uttrykk som angår barnet direkte

o    tydelige beskjeder

o    når noen leser enkle fortellinger hvis man forklarer nye ord og viser bilder

·         Barnet kan

o    Snakke forståelig og sammenhengende

o    Formidle og forstå beskjeder

o    Foreslå

o    Be om noe

o    Gjengi hovedinnhold i fortellinger med støtte

o    Kan samtale om det som blir fortalt og lest

 

Forskjell 4 og 5

Nivå 4  Flerordsytringer med flere bøyningsendelser

Nivå 5  Stabilisering av nivå 4 og videreutvikling av grammatiske bøyningsendelser, bruk av leddsetninger

Det meste i grammatikken er på plass, Man gjør fremdeles feil i både forståelse og produksjon, men har større variasjon i sin evne til å finne alternative måter å anvende språket på.

Utstrakt bruk av leddsetninger; Kan bruke språket kontekstredusert.

Man nærmer seg det nivå som førstespråkstaleren har.

Språket fungerer på nivå med kognitiv modenhet og kan også med større sikkerhet tilpasses til situasjon og mottakere.

 

Eksempler på hva barnet behersker:

·         Har utbytte av å lytte til høytlesning/lydbøker uten støtte og kan gjenfortelle hovedinnhold

·         Barnet kan uttrykke meninger og følelser; begrunne meninger

·         Kan fortelle noe som er ukjent for lytteren, med en rød tråd (kontekstredusert)

·         Kan forklare, instruere, fortelle, oppfordre, gjøre rede for, filosofere og undre seg