SPOKUS-modellen

Kompetanseheving av pedagogisk personale når det gjelder

·         Flerspråklighet og flerspråklig utvikling

·         Språkobservasjon og språkstimulering av flerspråklige

·         Barnehagen som språklæringsarena

·         Bruk av video som utgangspunkt for drøfting, refleksjon og bevisstgjøring

Videoopptak av barnet (ikke test)

·         Samtale med barnet

·         Barnet forteller, forklarer, beskriver

·         Barnet i lek og samhandling med andre barn

·         Barnet tegner og forteller

·         Barnet blir lest for

·         Samtale med barnet/barna om det man har lest i større og mindre grupper

Fokus på flerspråklighet

·         Samarbeid med hjemmet

·         Bruk av tospråklige assistenter

·         Synliggjøring av flerspråklighet i samlingsstunder

 

Språk- og kommunikasjonsanalyse

·         Barnets samhandling med barn og voksne

·         Hva bruker barnet språket til

·         Forståelse og språkbruk

·         Aktivt og passivt ordforråd

·         Kommunikasjonsstrategier

·         Litterasitet

·         Grammatikk og mellomspråk

Språkstimulering

·         Hverdagslige situasjoner i løpet av dagen

·         Bruk av rim, regler, sangleker osv (for utv. av uttale og av metaspråklig bevissthet)

·         Mindre språkstimulerings-grupper (4-5 barn) der man leser og samtaler om eventyr, fortellinger, bildebøker, bøker (for utvikling av ordforråd, dybdespråk og gode litterære opplevelser)

Samarbeid barnehage/skole og hjem

·         Samtale om barnets morsmål

·         Bruk av morsmålet i hjemmet

·         Språkutviklende aktiviteter i hjemmet

·         Motivere foreldrene til å bruke den plassen man har i barnehagen

Andre samarbeidspartnere

·         Barnehager og skoler

·         Fredrikstad internasjonale skole

·         Biblioteket

·         HiØ og to av spokusvirksomhetene er med i et nordisk nettverk der forskere og praktikere møtes (starter høsten 09)