Fra og med små skoletrinnet

Læreren kan gå inn på nettstedet Bilder (på menylinjen) og

-          vise tegninger til Andersens mest kjente eventyr, og la elevene gjette hvilke eventyr det er, og videre samtale om den scenen som tegningen viser til, og hva har skjedd forut, hva skjer senere, hvordan ender det

-          vise bilder av Andersen og fortelle litt om personen og dikteren H.C. Andersen

 

Læreren kan gå inn på Bilder (på menylinjen) og

-          vise nettstedet og forklare hvordan man finner fram til billedmateriale

-          vise hvordan man forstørrer tegninger og bilder og kan ta utskrift

-          vise hvordan man finner fortellingene til H.C. Andersen

-          vise hvordan man kopierer fortellingene og limer dem inn i  et tekstbehandlingsprogram

-          vise hvordan man kan kopiere og lime inn bilder i fortelling

 

Elevene kan lære å

-          slå på maskinen

-          gå ut på Internett og finne nettstedet

-          navigere på nettstedet: finne illustrasjoner, tegninger, bilder og fortellinger

-          kopiere og lime inn fortellinger i tekstbehandlingsprogram

-          kopiere og lime inn bilder i tekst

-          ta utskrift

Når elevene har knekt lesekoden, kan de ved hjelp av å gjenkjenne tittelen på ett eller flere eventyr, finne teksten og illustrasjonen til denne teksten. Ved hjelp av litt assistanse fra lærer og medelever kan elevene lage ”H.C. Andersen-bøker” med tekster, illustrasjoner og bilder, forside osv. Disse bøkene kan elevene ta med seg hjem og få  lest av foresatte, og bøkene vil muligens være en motivasjon til selv å kunne lese, evt. at de kan fortelle eventyrene ved hjelp av de illustrasjonen de har tatt utskrift av. Forutsetning er at de klarer å gjenkjenne eventyrtitler.

Disse arbeidsoppgavene egner seg utmerket til individualisert og tilpasset opplæring.

 

Fra mellomtrinnet og oppover

Leif Harboe, IKT i humanistiske fag foreslår følgende basisferdigheter for mellomtrinnet

-          kunne starte windows (eller tilsvarende tekstbehandlingsprogram)

-          kunne flytte markøren

-          kunne skrive inn tekst, slette tekst

-          kunne flytte på tekstavsnitt

-          kunne kopiere og lime inn fra andre programmer

-          kunne forandre på skriftstørrelse og skrifttype

-          kunne sette inn bilde i dokumentet

-          forstå systemet med verktøymenyer

-          vite hva man gjør hvis maskinen ”henger”

-          kunne lagre tekst

-          kunne finne igjen tidligere dokumenter (skjønne systemer med mapper og undermapper)

-          kunne kopiere dokumenter

-          kunne ta utskrift av enkeltside eller sider eller hele dokumentet

-          kunne konvertere tekstdokumenter som er skrevet i andre tekstbehandlingsprogrammer

-          kunne avslutte et program

-          kunne veksle mellom programmer

-          kunne sende e-post

Dermed åpner det seg en helt ny, vidunderlig verden for nye arbeidsformer for lærer og elever, og enda større muligheter for å arbeide individuelt og i grupper. På mellomtrinnet bør elevene kunne lage ganske så avanserte bøker eller nettsteder om H.C. Andersen, kombinere kopiering (av tekst og bilde) med egenprodusert materiale, fortellinger og sakprosatekster.

Læreren kan

-          kopiere et eventyr eller en historie av Andersen, klippe ut en vesentlig scene eller episode og be elevene om å fylle ut hullet (Formål: elevene må nærlese og analysere fortellingen for å fylle ut tomrommet på en måte som gjør at fortellingen henger sammen; å legge inn gåter eller ting elevene skal finne ut i det analytiske arbeidet, vil ofte virke motiverende)

-          kopiere et eventyr og flytte om på to eller tre av avsnittene. Elevene skal prøve å finne den rette rekkefølgen (kan gjøres i grupper, slik at elevene sitter sammen og drøfter ulike forslag. Formål: Elevene lærer om hvordan Andersen komponerte fortellingene sine)

-          lage enkle tegneserier med utgangspunkt i Andersens tingeventyr (tingfabler)

-          kopiere begynnelse og slutt i en av fortellingene, ta utskrift og kopiere til elevene. Samtal om hva som kan ha skjedd i mellompartiet. Her må man bruke fantasien og danne hypoteser. Klassen kan deles inn i grupper, de ulike gruppene sammenlikner sine forskjellige forslag. Til slutt leses fortellingen høyt av læreren og man sammenlikner klassens hypoteser og Andersens fortelling (Formål: å lære noe om hvordan fortellinger bygges opp)

-          klippe ut avslutningen i en eller flere fortellinger. La elevene skrive slutten, gjerne i grupper og at gruppene har ulike fortellinger de arbeider med. Gruppene leser opp og presenterer sine fortellinger (og får dermed også trening i muntligpresentasjon). Det samme kan man selvsagt gjøre med begynnelsen på en eller flere fortellinger.

-          kopiere første avsnitt i et eventyr på dansk og norsk, og sammenlikne. Deretter kan elevene deles i grupper, og hver gruppe får x antall linjer å oversette. Alt arbeide kan selvsagt gjøres på pc, og at elevene selv kopierer de linjene de skal oversette fra den danske originalen

Elevene kan

-          klippe ut ord, fraser, setninger som man synes er fine, artige, underlige osv fra en eller flere fortellinger. Elevene leser høyt det de har klippet ut (Formål: Elevene blir mer språkbevisste gjennom å isolere og lytte til mindre språklige sekvenser, og dette er selvsagt språklig materiale elevene kan bruke i egne tekster). Kanskje greier også enkelte medelever å gjette hvo sitatet kommer fra?

-          finne eventyr som er illustrert av ulike kunstnere, og sammenlikne og samtale: hvilke scener har kunstneren valgt ut, hvordan er de ulike figurene framstilt osv

-          hente illustrasjoner og tegninger fra nettstedet og med dette som utgangspunkt skrive egne eventyr

-          kopiere en fortelling fra nettet og lime inn i et tekstbehandlingsprogram for bearbeiding til høytlesning: forstørre teksten, sette inn dobbel linjeavstand, linjeskift ved hvert punktum, evt skrive inn små beskjeder til seg selv om hvordan en skal lese opp

-          kopiere en fortelling og lime inn i et tekstbehandlingsprogram for dramatisering: klippe ut replikkene, sette det opp slik dramatiske tekster ser ut, lage egne replikker der Andersens tekst forteller. Dette arbeidet bør helst skje i grupper: en skriver og de andre prøver utreplikker muntlig. Dersom klassen skal lage dramaet sammen, må man først diskutere scener, evt. at man først har en idefase der man lager replikker fritt osv

-          lære om forskjellen mellom folkeeventyr og kunsteventyr, og om Andersens fabler http://ruff.hiof.no/www/lu/fou/hcandersen/larere/forfatterskap_disp2.htm

-          lære om hvordan H.C. Andersen laget sine fabler (og tingeventyr)

-          lære om Andersens liv og forfatterskap

 

Fra ungdomstrinnet og oppover

Man kan gå videre på mange av oppgavene fra mellomtrinnet, arbeide grundigere med sjangerproblematikk (forholdet kunsteventyr og folkeeventyr, sjangeren fabel i forhold til den klassiske fabelen og slik vi møter fabelen i moderne animasjoner og tegneserier for ungdom).

Andersen er dessuten en interessant forfatter i overgangen mellom romantikk og realisme i Norden og i verdenslitteraturen. Spesielt tingfablene har mange trekk som peker framover mot realisme og enda mer moderne litteratur.

Mange ungdommer vil antakelig bli overrasket over å gjenlese eventyr de har hørt som små barn, og finne helt nye sider ved tekstene.

På videregående kan man også bruke en del av de danske primærkildene (dagbøkene til Andersen, oversettelser med mer).